Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Kuopion Retkeilijät ry 
Yhdistysrekisterinumero 133.002 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 
Eeva-Liisa Palkispää
Kuopion Retkeilijät ry 
sähköposti: info@kuopionretkeilijat.fi 

3. Rekisterin nimi 
Kuopion Retkeilijät ry:n jäsenrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kuopion Retkeilijät ry on yhdistyslain 11§ mukaisesti velvollinen ylläpitämään jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsenrekisteri on luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä maksujen seuraamiseen. 
Alaikäisten lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa. Jäsentietoja tallennetaan luonnollisesti vain jäseniksi liittyvistä. Jäsenen erotessa jäsenluettelon tiedot hävitetään, koska henkilötietolain tarkoittamaa rekisteröintiperustetta ei ole enää voimassa, eivätkä tiedot ole toiminnan kannalta enää tarpeellisia. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Yhdistys kerää jäsenluetteloon vain yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja (Henkilötietolaki 9 §). Näitä tietoja ovat nimen ja kotipaikan lisäksi postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi rekisteri sisältää tiedon maksetuista jäsenmaksuista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan jäseneltä itseltään yhdistyksen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Yhdistys velvoittaa jäsenen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tiedoissa yhdistykselle. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Jäsenrekisterin tietoja (nimi ja postiosoite) luovutetaan Työväen Retkeilyliitolle, koska Kuopion Retkeilijät ry:n jäsenet ovat myös TRL:n jäseniä. Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Sähköisellä palvelimella säilytettävän jäsenrekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan turvin. Käyttöoikeus jäsenrekisterin tietoihin on vain johtokunnan jäsenillä. Johtokunnan jäsenet ovat sitoutuneet siihen, ettei jäsenrekisterin tietoja luovuteta ulkopuolisille (Henkilötietolaki). 

10. Tarkastusoikeus 
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle. 

11. Rekisteritietojen korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot itseään koskevia tietojen käsittelystä osoitetaan sähköpostiosoitteeseen info@kuopionretkeilijat.fi
 info@kuopionretkeilijat.fi